Loading...

लुम्बिनी प्रदेश

प्रदेश राजधानी: मुकाम बुटवल

-
जिल्ला
-
महानगरपालिका
-
उपमहानगरपालिका
-
नगरपालिका
-
गाउँपालिका
-
जम्मा नपा/गापा
जनसंख्या
-
पुरुष
-%
महिला
-%
साक्षर
-
पुरुष
-
महिला
-
-
जम्मा घरधुरी
-
औसत परिवार संख्या

जनजाति

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

भाषा

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

प्रदेश सभा सदस्य संख्या (प्रत्यक्ष)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
->

प्रदेश सभा सदस्य संख्या (समानुपातिक)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

लिङ्ग अनुसार उम्मेदवारहरू

-

जम्मा :-

-
-

जम्मा :-

-
-

-

जम्मा :-

पुरुष
-%

जम्मा :-

महिला
-

लिङ्ग अनुसार प्राप्त मत

-

जम्मा :-

पुरुष
-%

जम्मा :-

महिला
-

उमेर अनुसार प्रदेश सभा सदस्य/संख्या

क्र.सं वर्ष प्रत्यक्ष समानुपतिक
प्रदेश सभा सदस्य संख्या मत संख्या प्रदेश सभा सदस्य संख्या